Drie Rijksinstrumenten voor meer Windenergie

Uit Duurzame Brabanders

Ga naar: navigatie, zoeken

Het rijk heeft 3 instrumenten gecreëerd om de groei van windenergie te beïnvloeden

 • De Rijkscoördinatie regeling voor windparken groter dan 100 MW
 • De Crisis en Herstelwet
 • De Landelijke Structuurvisie Windenergie

Op deze pagina worden ze uitgelegd en achtergrond informatie gegeven. Op de achtergrond speelt nog het wanbeleid met de SDE subsidie, die vooral remmend moet werken, volgens de overheid. De belangrijkste functie van het Nederlandse subsidie beleid voor duurzame energie, is de investeringsONzekerheid in stand houden.

Deze pagina geeft handvatten om positieve invloed te krijgen op windparken in de eigen regio.

De helft van de Nederlanders woont in een eigen woning, dat is zo ontstaan doordat er 3 belangrijke condities zijn die dat bevorderen

 • Lokale overheden creëren al jaren bestemmingsplannen met ruimte voor koopwoningen,
  maar nog niet met ruimte voor windparken.
 • Banken hebben standaard financieringsproducten voor eigen woningen, de hypotheek.
  Maar om te investeren in een windpark, moet je ondernemer worden. En dan nog doen banken moeilijk, ondanks dat de wind een zeer betrouwbare inkomstenbron is.
 • De rijksoverheid maakt hypotheken aantrekkelijk door de rente aftrek voor burgers.
  Maar alleen bedrijven mogen de investering in een "duurzame energie voorziening" aftrekken. Burgers moeten dat ook kunnen.


Inhoud

Rijkscoördinatie regeling

Voor de bouw van een windpark moeten diverse procedures doorlopen worden en vooraf verschillende onderzoeken verricht worden. De meeste zijn nodig om bij de gemeente een milieuvergunning te krijgen en een bouwvergunning voor de windmolen. Een aanleg vergunning voor de kabel en de toegangsweg naar de windmolen locatie. Het bestemmingsplan moet meestal gewijzigd worden, want gemeenten zijn kennelijk niet allemaal in staat 20 tot 30 jaar vooruit te kijken, als het om duurzame ontwikkeling gaat. Voor de meeste van deze vergunningen is de gemeente bevoegd gezag, zij geeft de vergunning af, als alle benodigde studies zijn ingeleverd in de vorm van een rapport. Zodat onomstotelijk vast staat dat de diverse wetten worden nageleefd.

De Rijkscoördinatie regeling houdt in dat het rijk een tijdelijke organisatie inricht die al deze studies coördineert uiteindelijk optreedt als bevoegd gezag. Het kan ook inhouden dat de betrokken gemeentes en de provincie gepasseerd worden. De gemeente maakt dan niet meer zelf een bestemmingsplan, maar het rijk maakt een rijks inpassingsplan. Dit is onderdeel van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening.

Ook provincies kunnen met een provinciaal inpassingsplan de betrokken gemeentes passeren. Dat geldt al bij windparken van 5 MW en groter. Het gebeurt echter bijna niet. Het rijk doet dit voor windparken groter dan 100 MW

Zowel rijk als provincie moeten vooraf in een structuurvisie vastleggen dat zij iets tot rijksbelang of provinciaal belang verklaren. Voor windenergie is dat het aanwijzen van zoekgebieden voor windparken. En evt het opstellen van ontwerp regels voor windparken. Zowel provincies als het rijk werken aan structuurvisies waarin ze dit doen, die zijn nog niet allemaal echt af. Zo wilde de provincie Brabant geen windenergie, dat was niet nodig, vonden Brabantse politici anno 2009. De provincie Noord Holland de hele provincie aangewezen als geschikt gebied. Daarmee laat zij gemeente de ruimte om eerst zelf een preciezere keuze te maken in het eigen gebied.

Crisis en Herstelwet

Sinds 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet van kracht. De wet zorgt voor kortere procedures, waardoor bouwprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om de aanleg van (snel)wegen en bedrijventerreinen en de bouw van woningen en windmolenparken.

Met de Crisis en Herstelwet (CHW) kan een windpark initiatiefnemer naar de Provincie stappen als de gemeente niet wil meewerken, als het windpark groter is dan 5 MW.

De procedures hebben kortere doorlooptijden en de inspraak mogelijkheid is geconcentreerd op minder verschillende tijdstippen. Tot nu toe is het rijk zelf de grootste gebruiker van de wet, om snelwegen aan te leggen en te verbreden.

Landelijke Structuurvisie Windenergie

Dit is een summier plan waarin 7 gebieden worden aangewezen als "concentratie gebied" voor grote windparken. Het rijk vind het kennelijk haar belang dat grote bedrijven grote windparken bouwen. Ze hadden ook alleen ontwerp regels kunnen opleggen in die gebieden. En aantrekkelijke condities voor participatie, denk aan die 50% eigen woning bezit. Dat heeft het rijk niet gedaan. Het gevolg is nu dat commerciële windpark ontwikkelaars, lelijke concentraties windmolens in die gebieden plannen. Het rijk woont er niet, de windpark ontwikkelaars wonen er niet, dus het landschap is niet van belang, voor hen.

Concentratie gebieden zijn fout, ze gaan er onterecht van uit dat het alleen in die gebieden waait. Ook in de rest van het land is goed windenergie te winnen, fabrikanten hebben zelfs speciale windmolens in de aanbieding voor gebieden met iets minder wind.

Het rijk miskent de belangen van de bevolking in die concentratie gebieden. De gemeentes in die gebieden en de inwoners, hebben nog wel een kans om invloed te hebben op het landschap met windmolens. Ze moeten dan zelf mooiere windparken ontwerpen, waarmee ook bij benadering evenveel duurzame energie opgewekt wordt, als het rijk zich ten doel heeft gesteld. Dat kan met lange rijen windmolens, die spaarzaam in het landschap worden gelegd. Zie Waarde creëren met een regionaal windplan

Met de Landelijke Structuurvisie Windenergie (nog niet vastgesteld overigens) publiceert het rijk wat haar belangen zijn, in de aangewezen gebieden zal ze welwillend meewerken aan de rijkscoördinatie regeling . Gemeentes die invloed willen hebben, zullen dus samen met windpark plannen moeten komen, die ook groter zijn dan 100 MW. Als die windparken dan mooier zijn dan die van de commerciële ontwikkelaars, en daarmee meer draagvlak hebben dan de lelijke windparken, is er een goede kans dat gemeenten hier succesvol zullen zijn

Een schets van de Landelijke Structuurvisie Windenergie is te vinden op de NWEA website met een presentatie van de landelijke winddag 2011

Grootste fouten in de aanpak van het rijk

 • Een negatieve benadering van windenergie, het rijk vind windmolens lelijk, daarom wil ze enkele grote gebieden opofferen, alsof er in die gebieden geen mensen wonen.
 • Ontkenning van het potentieel te winnen duurzame energie in de rest van Nederland
 • Uitverkoop aan grote bedrijven, de burger wordt op afstand gehouden.

Mooie windparken passen op veel plekken in het land, ook buiten concentratiegebieden

Met deze rijksinstrumenten is het wel mogelijk mooie windparken te ontwerpen, maar dan moeten lokale overheden in beweging komen, en niet wachten op ondernemers die met een plan komen. Helaas heeft het rijk deze verbetering er niet in willen bouwen. Want door de negatieve visie van het rijk, heeft zij de concentratie gebieden al afgeschreven.

Mooie windparken ontwerp je zo

 • Mooie windparken zijn lange rijen windmolens die door het landschap vloeien, langs plaatsen waar de minste mensen wonen.
 • Naast zo'n rij ca 8 tot 10 km geen andere rijen windmolens.
 • Inwoners van het gebied kunnen financieel participeren, in Denemarken is dat wettelijk geregeld.
 • Bijvoorbeeld met een aandeel van 500 tot 5000 EUR per gezin

Zo gaan de meeste mensen een windpark in de buurt veel positiever zien, blijkt ook in Duitsland

Persoonlijke instellingen